TRS-80 Model 1 Level II (1978) – PRESERVAT!

DSCF5864

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level II, amb la seva font d’alimentació original a 220VAC i els cables per connectar monitor i reproductor de cassets.

A grans trets es tracta d’un TRS-80 Model 1 base equipat de fàbrica amb una sèrie d’ampliacions i millores:

 • Teclat numèric
 • 16kB de memòria RAM
 • Level II Upgrade Kit (BASIC ROM v1.2)
 • Lower Case Kit (incorpora minúscules al joc de caràcters existent)
 • XRX Cassette Modification (millora la càrrega de programes del reproductor de cassets)
 • Transferència de programes mitjançant el reproductor de cassets a 500-baud en comptes de 250-baud
 • Cable amb connector DIN extra per poder connectar els primers models d’Expansion Interface que van sortir al mercat i que requereixen d’aquest tipus de connexió per funcionar correctament
 • Tecles serigrafiades amb algunes de les funcions típiques emprades en aplicacions de processament de textos

En origen l’ordinador no funcionava correctament, presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada. La carcassa de plàstic es trobava en un estat acceptable encara que amb algunes marques de desgast i alguns dels topalls de plàstic interns trencats.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia un integrat defectuós. Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

L’integrat defectuós de la RAM de vídeo ha estat substituït, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5854

Un cop finalitzada la reparació, l’ordinador ha funcionat correctament. Malauradament, tot verificant i ajustant l’alimentació a 12VDC ha tornat a deixar de funcionar, presentant en pantalla caràcters ASCII aleatoris i sense obtenir cap mena de resposta per part del teclat. S’ha detectat que un dels integrats de la RAM agafava una temperatura força elevada.

Abans de res, s’han retirat els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC. L’integrat de la RAM avariada ha estat substituït per una altre i s’ha tornat a instal·lar la resta, comprovant que l’ordinador tornava a funcionar correctament.

DSCF5857

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions a 12.0VDC i 5.0VDC, i segellat a continuació amb silicona les resistències variables corresponents.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5862

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor del TRS-80 Model 1 i carregant programes mitjançant una tablet tot emulant el reproductor de cassets. Ha quedat pendent connectar i provar una Expansion Interface amb disqueteres per no disposar-ne en el moment d’escriure això.

TRS-80 Model 1 Level I (1977) – PRESERVAT!

DSCF5901

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level I i el seu monitor de fòsfor verd acabats de preservar. El microordinador conserva la seva font d’alimentació a 220VAC i el cable original per connectar-lo a un reproductor de cassets.

Es tracta d’un dels primers microordinadors que van ser llençats al mercat l’any 1977, contemporani al Commodore PET 2001 i l’Apple II, essent coneguts tots tres com la Santíssima Trinitat de la microinformàtica.

A grans trets disposa de les següents característiques:

 • Microprocessador Zilog Z80 a 1.77MHz
 • 4kB de memòria RAM
 • 4kB de memòria ROM (Level I Basic)
 • Eslot d’expansió (presenta problemes de compatibilitat amb el Level I Basic)
 • Sortida de vídeo compost monocrom
 • Sortida per a reproductor de cassets a 250-baud (la sortida MIC s’utilitza com a sortida d’àudio en algunes aplicacions o jocs)

En origen l’equip arrancava però sense presentar cap imatge en el monitor. La carcassa de plàstic es trobava en força bon estat estètic, encara que tenia trencades un parell de tecles i alguns suports de plàstic interns. El monitor monocrom de 12″ i fòsfor verd es trobava en un estat de funcionament i estètics força bons, conservant el protector de pantalla frontal de plàstic original.

S’ha desmuntat l’equip i revisat les alimentacions. Amb l’oscil·loscopi i els esquemes elèctrics s’han revisat els senyals relatius a la sortida de vídeo, detectant que hi havia un problema en l’integrat Z57 que participa en la generació del sincronisme del senyal vídeo.

Un cop substituït l’integrat defectuós Z57, l’ordinador ha donat imatge però presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. En quant al teclat, la majoria de tecles han respost però moltes no es corresponien en pantalla amb la tecla polsada. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada, a més hi havia dues tecles trencades.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia tres integrats defectuosos (Z47, Z61, Z63). Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

Els integrats defectuosos de la RAM de vídeo ha estat substituïts, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5892

Els micro-interruptors de les dues tecles trencades s’han substituït pels d’un ordinador Dragon 64 d’idèntiques característiques.

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions, retirant abans els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5903

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor i carregant amb certa dificultat programes mitjançant un reproductor de cassets, certificant que es tracta d’un problema comú en els Level I.